เงื่อนไขการเช่ารถ

1. ผู้เช่าต้องเดิมน้ำมันเอง โดยทางร้านมีน้ำมันสำรอง ให้เต็มถัง (คืนรถน้ำมันเต็มถังเหมือนเดิม) 2. ส่งรถช้ากว่ากำหนด คิดชั่วโมงละ 100 บาท เกินกว่า 4 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน 3. ถ้าผู้เช่ายกเลิกการเช่าหลัง 1 ชั่วโมง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเช่า หรือคืนตามจำนวนเหมาะสมแล้วแต่กรณี 4. ผู้เช่าต้องมีใบขับขี่สากล หรือใบขับขี่ภายในราชอณาจักรไทย และบัตรประชาชนที่ออกให้ ตามภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า 5. ผู้เช่าขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจ ที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น…

Read More