1. ผู้เช่าต้องเดิมน้ำมันเอง โดยทางร้านมีน้ำมันสำรอง ให้เต็มถัง

(คืนรถน้ำมันเต็มถังเหมือนเดิม)

2. ส่งรถช้ากว่ากำหนด คิดชั่วโมงละ 100 บาท เกินกว่า 4 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน

3. ถ้าผู้เช่ายกเลิกการเช่าหลัง 1 ชั่วโมง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเช่า

หรือคืนตามจำนวนเหมาะสมแล้วแต่กรณี

4. ผู้เช่าต้องมีใบขับขี่สากล หรือใบขับขี่ภายในราชอณาจักรไทย

และบัตรประชาชนที่ออกให้ ตามภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า

5. ผู้เช่าขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจ

ที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น

6. หากผู้เช่านำรถไปกระทำผิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ ปฏิบัติผิดกฎ

ข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

7. ห้ามให้ผู้เช่านำรถยนต์ไปใช้เช่าช่วงต่อ หรือมอบให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

8. หากผู้เช่ากระทำผิดสัญญาเบื่องต้น ผู้เช่ายินยอมให้ยึดเงินประกันได้ทันที

และยินยอมให้ทางร้านเรียกร้องค่าเสียหายได้

. ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ รถเสียหาย ผู้เช่าต้องแจ้งให้ ผู้ให้เช่าทราบทันที

และปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาให้เช่า

Related Post